Licznik odwiedzin

4.png1.png2.png4.png4.png3.png

Spotkanie międzynarodowe

Erasmus+

Kolejnym działaniem projektu „Wspieranie zdobywania umiejętności i kompetencji przez uczniów z niepełnosprawnością intelektualną” realizowanym w ramach programu Erasmus+ przez naszą szkołę, była wizyta nauczycieli z partnerskiej szkoły Bishopswood School z Anglii . Przez kilka dni mieli oni okazję obserwować lekcje matematyki prowadzone na różnych poziomach edukacji, poznać bazę dydaktyczną naszej szkoły oraz co najważniejsze mogli zapoznać się z metodami pracy wykorzystywanymi w edukacji dzieci z niedosłuchem, autyzmem i innymi niepełnosprawnościami. W czwartek natomiast odbyło się wspólne spotkanie nauczycieli z Anglii oraz z ZSS, biorących aktywny udział w projekcie. Omawiane były główne zagadnienia programu kładące nacisk na następujące kompetencje kluczowe: zdolność wykonywania operacji matematycznych, umiejętność dopasowania odpowiednich działań matematycznych do sytuacji rzeczywistych, rozumienie relacji niezbędnych do dokonywania obliczeń pamięciowych, dostrzeganie zależności liczbowych, umiejętne zastosowanie posiadanej wiedzy w nowych sytuacjach, czytanie i pisanie.
Nauczyciele ze szkół partnerskich przedstawili swoje propozycje programu pracy z uczniami, uwzględniającymi dokładny opis realizacji przyjętych celów. Ustalone zostały odpowiednie wskaźniki i metody pomiaru realizacji celów, szczegółowe obszary tematyczne i konkretne działania z podziałem na miesiące. Nauczyciele wymieniali się doświadczeniami i obserwacjami, omówili konkretne metody pracy jak: uczenie się przez doświadczenie, wykorzystanie gier planszowych, scenek sytuacyjnych, klocków Lego, programów multimedialnych, którymi będą pracować w czasie trwania projektu. Zaprezentowano również sposoby na wykorzystanie robotów Photon w realizacji treści matematycznych. Każda ze szkół przedstawiła nowatorskie metody pracy, których nauczyciele będą się od siebie nawzajem uczyć . Wyznaczeni zostali nauczyciele, którzy opracują indywidualne karty dla uczniów , uczestników projektu. Ustalono, że wypracowane przez partnerów materiały edukacyjne będą systematycznie zamieszczane na międzynarodowej platformie edukacyjnej eTwinning.

W trakcie wizyty omówiono szczegółowo harmonogram pobytu uczniów. Wspólnie sprawdzono także miejsce przyszłego zakwaterowania dzieci. Oprócz aktywnej pracy w szkole nasi partnerzy zwiedzili także Kępno i okolice oraz Wrocław.

  • 01t
  • 02t
  • 03t
  • 04t