Licznik odwiedzin

4.png6.png8.png3.png7.png2.png

Zespół Szkół Specjalnych - krótki rys historyczny 

 

Obecny Zespół Szkół Specjalnych w Słupi jest pierwszą z placówek szkolnictwa specjalnego, jakie powstały na terenie powiatu kępińskiego. Dziś nie jest to już wprawdzie jedyna szkoła tego typu na tym terenie, niemniej mamy tu do czynienia z placówką posiadającą bogatą, bo już blisko 40-letnią historię.

Władze oświatowe już w latach sześćdziesiątych XX wieku widziały potrzebę tworzenia placówek, w których mogłyby uczyć się dzieci specjalnej troski. Wizje te zaowocowały w roku 1967 decyzją o uruchomieniu na terenie Kępna tak zwanych „klas specjalnych”,  które utworzono przy Szkole Podstawowej nr 2. Jak widać, tradycje szkolnictwa specjalnego w naszym powiecie liczą już zatem 50 lat!  Wspomniane klasy funkcjonowały w latach 1967-1978. W roku szkolnym 1977/1978 było ich już tak wiele, iż musiano przenieść je do oddzielnego budynku, niejako tworząc tym samym filię Szkoły Podstawowej nr 2. Taki stan rzeczy panował jednak tylko przez jeden rok. Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Kaliszu z dnia 20.04.1978  powołano do życia nową placówkę kształcenia – Szkołę Podstawową Specjalną nr 4 w Kępnie. Siedzibą szkoły został budynek przy ulicy Szkolnej 6 w Kępnie. Od tego też dnia formalnie datuje się historia poprzedniczki obecnego Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi.

Nauka w nowej szkole rozpoczęła się 21 sierpnia 1978r, (w takim to terminie rozpoczynały wtedy rok szkolny wszystkie szkoły podstawowe). Jej uroczyste otwarcie z udziałem władz miejskich, oświatowych, uczniów i rodziców nastąpiło w dniu 1.09.1978.  Dyrektorem nowej placówki został  mgr Janusz Grabowski, a w składzie kadry pedagogicznej znaleźli się nauczyciele: Teresa Bierwagen, Janina Głowacka, Antonina Kozłowska, Stefania Majewska, Jan Płaza, Grażyna Sokołowska, Grażyna Sikora, Zofia Tymińska, Cecylia Urbańska, Jadwiga Wróbel. Pracownikami administracji i obsługi byli: Anna Wójciak - sekretarka, Maria Olbrych - sprzątaczka i Jan Wieczorek - palacz. Nowa szkoła liczyła 123 uczniów (w klasach II-VIII), posiadała osiem sal lekcyjnych, dwie pracownie oraz pokój nauczycielski, sekretariat, gabinet dyrektora i bibliotekę.

Szkoła Podstawowa nr 4 w Kępnie w niezmienionej formule organizacyjnej istniała aż do roku 1999. Reforma systemu edukacji spowodowała wtedy konieczność przekształcenie dotychczasowej ośmioklasowej szkoły podstawowej w szkołę podstawową o sześciu klasach, przy której otwarto również 3-letnie gimnazjum. Starostwo Powiatowe w Kępnie w dniu 26.03.1999 roku wydało „Akt Założycielski Zespołu Szkół Specjalnych w Kępnie”. Stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Kępnie powierzono ówczesnemu dyrektorowi SP nr 4 Leszkowi Fijałkowskiemu.

W latach kolejnych w skład kępińskiego Zespołu Szkół Specjalnych, obok szkoły podstawowej i gimnazjum weszła jeszcze Szkoła Przysposabiająca do Pracy. Utworzono ją w roku 2006 z myślą o absolwentach Gimnazjum Specjalnego. Z dniem 1.09.2009 szkołę tę ulokowano w nowo wyremontowanym obiekcie po byłej Bibliotece Pedagogicznej na ulicy Szkolnej w Kępnie.

Znaczne zmiany przeżyła szkoła w roku 2012, kiedy to od 1 września, decyzją Starostwa Powiatowego w Kępnie, całą placówkę przeniesiono z Kępna do Słupi, lokując ją w obiekcie po byłym  Zespole Szkół Rolniczych. Zmiana adresu wymusiła zmianę nazwy, stąd od roku 2012 w miejsce Zespołu Szkół Specjalnych w Kępnie zaistniał Zespół Szkół Specjalnych w Słupi, kontynuujący jednak stare tradycje. Uczniowie i prawie cała kadra kępińskiej szkoły przeszła do formalnie nowej placówki. Dyrektorem pozostała Beata Lebek, która funkcję swą pełni do dnia dzisiejszego.

Licząc od momentu powstania, to jest od roku 1978 szkołę ukończyło około 1000 uczniów. Wśród kadry dwie osoby mogą się szczycić tym, iż pracują w szkole od początku jej istnienia. Są to: Teresa Bierwagen -nauczycielka oraz Anna Wójciak - sekretarka. Długoletnimi pracownikami pedagogicznymi są ponadto: Ewa Sinecka, Leszek Żołędziewski, Ryszard Sinecki, Beata Lebek, Sylwia Bierwagen-Gierak, Zbigniew OrkowskiKatarzyna Rachel. Każdy z powyższych może pochwalić się ponad 20-letnim stażem pracy. Funkcję dyrektora szkoły pełnili: Janusz Grabowski (1978-1997, Leszek Fijałkowski (1997-2009), Beata Lebek (od roku 2009).